Menú

Període mitjà de pagament a proveïdors

D’acord a l’article 6 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, mensualment es publiquen els mateixos corresponents a la nostra entitat.