Menú

Legislació

 • Estatuts de la FBSTIB en el BOIB

  Resolució de la consellera de Salut i Consum i presidenta de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de 22 de desembre de 2020 per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 • Reial Decret Llei 9/2014

  Estable les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl · lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

 • Llei 50/2002 Fundacions

  Desenvolupa el dret de fundació, reconegut en l'article 34 de la Constitució i estableix les normes de règim jurídic de les fundacions que correspon dictar a l'Estat, així com regular les fundacions de competència estatal

 • Llei Sector Public 7/2010

  Regula el règim general d'organització i de funcionament del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Reial Decret 1343/2007 Sistema de qualitat dels centres i serveis de transfusió

  Estableix els requisits i les especificacions mínimes relatives al sistema de qualitat dels centres i serveis de transfusió.

 • Reial Decret 1088/2005

  Estableix els requisits tècnics i condicions mínimes de l'hemodonació i dels centres i serveis de transfusió