Fundació Banc Sang i Teixits de les Illes Balears

Menú

Protecció de dades

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis electrònics presents en el lloc web així com de la resta de formularis que posi a disposició l'entitat per a la recollida de les seves dades personals, la FBSTIB tractarà la informació de caràcter personal que vostè ens proporcioni en qualitat de responsable del tractament.