Menú

Destinació / Pacient

 • Els hematies van destinats a:
 • El tractament de l'anèmia

Les leucèmies, els limfomes i els càncers produeixen anèmia per disminució de la producció de glòbuls vermells en la medul·la òssia bé per la pròpia malaltia o pel tractament.

 • El tractament de les hemorràgies

Els malalts que pateixen una anèmia secundària a un sagnat intens, també necessiten ser la transfusió de concentrats d'hematies.

 • Les plaquetes van destinades a:
 • Prevenir i tractar les hemorràgies que pateixen
  1. Pacients amb càncer o leucèmia aguda en tractament amb quimioteràpia i amb risc de patir hemorràgies greus.
  2. Pacients que no produeixen plaquetes, com són els que tenen una aplàsia de medul·la òssia per la pròpia malaltia o tractament.
  3. Pacients amb hemorràgies greus espontànies associades al mal funcionament de les plaquetes, com els nens que neixen amb alteracions hereditàries plaquetàries.
 • El plasma serveix per:
 • El tractament de pacients amb manca de factors de la coagulació i que poden patir hemorràgies greus, com és el cas de persones que pateixen malalties del fetge.
 • Per a l'obtenció d'albúmina i immunoglobulines

L'albúmina s'utilitza en malalts amb malalties greus del fetge o del ronyó i en persones que han sofert una pèrdua important de proteïnes a conseqüència de greus cremades.

Les immunoglobulines s'usen en la prevenció i al tractament de malalties autoimmunes o en immunodeficiències.

Funcions i indicacions terapèutiques dels productes sanguinis

Component Característiques/Funcions Indicació mèdica
Concentrat d'hematies
(glòbuls rojos o hematies)
Transport d'oxigen Tractaments d'anèmia
Plaquetes
(trombòcits)
Intervé en l'hemostàsia primària Malalties greus que provoquen una disminució important de plaquetes, com ara leucèmies, alguns càncers, etc.
Plasma fresc congelat Intervé en la coagulació Deficiències de factors de coagulació -30º C 1 any 15-20 ml/kg de pes