Menú

Qualitat

Compliment dels estàndards o normes que són d'aplicació per a la FBSTIB:

Standards for Histocompatibility Testing. European Federation for Immunogenetics (EFI)

Estàndard d'acreditació de centres extractors de sang de cordó umbilical per NETCORD

Política de qualitat del Banc de Sang de Balears

El Banc de Sang de Balears (BSB), la funció és la cobertura hemoteràpica dels pacients de la Comunitat de les Illes Balears, es compromet a proveir als hospitals, la sang i els components sanguinis que necessitin, per tractar els seus pacients en les condicions exigides per la legislació vigent i per les recomanacions del Consell d'Europa.
El BSB aplica una política en matèria de qualitat, que ve definida per l'estratègia i destinació especials dels productes i serveis que formen part de les seves activitats. Per establir aquesta política s'han tingut en compte tres conceptes bàsics, que es complementen: la satisfacció dels usuaris respecte dels serveis que el BSB els presta, els objectius particulars de l'Organització i un nivell de servei eficaç, sense defectes i prestat en el temps adequat.

La nostra Política de Qualitat inclou els següents aspectes:

  • Compliment dels requeriments de qualitat, legals, tècnics i científics.
  • Orientació de les activitats i decisions de l'Organització a la satisfacció de les parts interessades.
  • Assegurar el correcte desenvolupament de totes les operacions per garantir la qualitat i seguretat dels components sanguinis i hemoderivats subministrats.
  • Aplicació de les Directrius de Bones Pràctiques en tots els àmbits de l'Organització, d'acord amb la normativa vigent.

Aquesta política es divulga a tots els empleats, s'aplica i és mantinguda al dia en tots els nivells de l'Organització, i regularment s'examina la seva efectivitat i compliment. Els objectius operatius que reflecteixen aquests compromisos estan definits per la direcció i es revisen periòdicament pel Comitè de Qualitat.