Fundació Banc Sang i Teixits de les Illes Balears

Menú

Informació Legal del Portal del Donant

Et trobes a punt d'accedir a les presents condicions que regulen l'ús permès del lloc web accessible en la adreça URL www.fbstib.org (d'ara endavant, el lloc web), que la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), les dades identificatives del qual s'indiquen a continuació, posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Te encuentras a punto de acceder a las presentes condiciones que regulan el uso permitido del sitio web accesible en la dirección URL www.fbstib.org (de ahora en adelante, el sitio web), que la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (de ahora en adelante, FBSTIB), los datos identificativos del cual se indican a continuación, pone a disposición de los usuarios de Internet.